SwiftUIの基本を身につけたい方はこちら

【Swift/Xcode】UINavigationBarの実装方法・コンプリートガイド

このページでは、UINavigationBarナビゲーションバーの実装方法から基本的な使い方について解説します。

UINavigationBarの実装方法

 

UINavigationBarの基本的な使い方

 

UINavigtionBarの知っておきたいプロパティ

NavigationBarのボーダーを削除する

NavigationBarの下の線を削除する方法です。

以下のコードを記述する

self.navigationController?.navigationBar.setBackgroundImage(UIImage(), for: UIBarMetrics.default)
self.navigationController?.navigationBar.shadowImage = UIImage()

このように消えているはずです。

NavigationBarのタイトルを変更する

navigationItem.title = "タイトル"

NavigationBarを非表示にする

navigationController?.setNavigationBarHidden(true, animated: false)

backボタンの名前を変更する

let backButtonItem = UIBarButtonItem(title: "戻る", style: .plain, target: nil, action: nil)
navigationItem.backBarButtonItem = backButtonItem

backボタンを削除する

self.navigationItem.hidesBackButton = true

backボタンのテキストを非表示にする

self.navigationItem.backButtonDisplayMode = .minimal

一番最初に戻る

self.navigationController?.popToRootViewController(animated: true)

評価